Дома  I    Мапа  I    Контакт  I    Огласна Табла    


   
 
 
 
Погледнете ја статистиката за работењето на судот за актуелната година ...
 
 
 
 
ОСНОВЕН СУД РАДОВИШ - НАДЛЕЖНОСТИ
Надлежност
а) Стварна надлежност

Основниот суд во Радовиш е првостепен суд со основна надлежност за подрачјата за кои е основан, и надлежен е да одлучува во прв степен по кривични дела и прекршоци, и тоа:
- за кривични дела за кои со закон како главна казна е определена казна затвор до пет години, ако за некои кривични дела не е предвидена надлежност на друг суд,
- за кривични дела за кои со посебен закон е определена надлежност на суд со основна надлежност,
- да спроведуваат истрага или истражни дејствија за кривични дела од својата надлежност,
- за сите видови на прекршоци, освен за прекршоци кои со закон се ставени во надлежност на орган на државна управа или организација или друг орган што врши јавни овластувања и
- за жалби и приговори за постапките за кои се надлежни овие судови.
Основниот суд во Радовиш е надлежен да одлучува во прв степен по граѓански спорови, и тоа:
- за спорови во имотно – правните и други граѓанско – правни односи на физички и правни лица, чија вредност е до 15.000 евра во денарска противвредност, доколку со закон не е предвидена надлежност на друг суд,
- за спорови за утврдување и оспорување на татковство, мајчинство, утврдување на постоење на брак, за поништување на брак и развод на брак,
- за законска издршка,
- чување и воспитување на деца,
- смеќавање на владение,
- доживотна издршка,
- надоместок на штета која не надминува 15.000 евра во денарска противвредност,
- во постапка за обезбедување и извршување,
- за работни односи,
- во спорови за наследно – правни односи,
- во вонпарнични и оставински работи,
- водење на тапии и други работи утврдени со закон.

б) Месна надлежност

Согласно Законот за судовите( Службен весник бр.58/06 од 11.05.2006 година) Основниот суд во Радовиш е надлежен за подрачјето на Општините Радовиш и Конче.
ГАЛЕРИЈА НА ФОТОГРАФИИ
 
ОДЛУКИ НА ОСНОВНИОТ СУД РАДОВИШ
 
Искористете ја формата прикажана подулу за пребарување во базата на одлуки на Основниот Суд Радовиш.
За подобро филтрирање на резултатите искористете ги и дополнителните полиња за категорија на документот и датум.
 
име или дел од името:
категорија и/или подкатегорија:
датум на донесување на одлуката:
од:   до: